Blog

Zasada odwrócenia zależności

“Wysokopoziomowe moduły nie powinny zależeć od modułów niskopoziomowych – zależności między nimi powinny wynikać z abstrakcji.”   Klasa (moduł) wysokiego poziomu nie powinna zależeć od klasy niskiego poziomu. Obie powinny …

Zasada segregacji interfejsów

“Wiele dedykowanych interfejsów jest lepsze niż jeden ogólny.”  Nie powinniśmy implementować w klasie metod, z których dana klasa nie korzysta.  Interfejsy powinny odpowiadać za kilka metod. W przypadku interfejsów z …

Zasada podstawienia Liskov

“Funkcje, które używają wskaźników lub referencji do klas bazowych, muszą być w stanie używać również obiektów klas dziedziczących po klasach bazowych, bez dokładnej znajomości tych obiektów.” Zasada podstawienia Liskov zakłada, …

Zasada otwarte/zamknięte

“Klasy powinny być otwarte na rozszerzanie, ale zamknięte na modyfikacje.” Zasada OCP daje wskazówkę jak tworzyć klasy. Podczas ich tworzenia, trzeba zapewnić im możliwość rozszerzenia w przyszłości. Wprowadzanie zmian do …

Zasada jednej odpowiedzialności

Zasada SRP jest jedną z najważniejszych koncepcji programowania obiektowego. “Klasa powinna mieć jeden i tylko jeden powód do zmian.” Zastosowanie wysokiej spójności pozwala zrealizować zasadę jednej odpowiedzialności. Przy zastosowaniu zasady …

solid

SOLID

O programowaniu obiektowym możemy mówić, gdy zostanie spełnione pięć praktycznych zaleceń (skrót SOLID), które zaproponował Robert Martin, programista i autor wielu książek np.: Czysty kod, Agile.Programowanie zwinne: zasady, wzorce i …